Обучението в ДГ ,,Весела'


 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС

                                     

Раздел I    Форми и организация

           Чл.16. /1/ ДГ „Весела”работи с целодневна форма на организация на възпитателно-образователния процес.

          /2/ От 07.04.2014г. с Решение на Общински съвет-Пловдив е въведена  почасова услуга в детското заведение, с утвърдени Вътрешни правила / доп приложение/

         /3/ Със ЗПУО, в сила от 01.08.2016г. се въвежда и  почасова  организация.въвежда се и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            самостоятелна организация –включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя и проследяване постиженията на детето от ДГ.

        /4/Почасовата организация се организира за отделното дете в групите за целодневна организация, в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден и само в учебно време. В една група може да се включат не повече от 2 деца на почасова организация, над максималния брой деца, съгласно разпоредбите на чл.60,ал.1иал.2отЗПУО.
Почасовата организация се осъществява само през учебното време от 9,00ч до 12,00ч
В почасовата организация се организират основна форма, а ако
продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми
на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за
игра, почивка и дейности по избор на детето.
Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се
организират като допълнителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от ЗПУО.

Приемът в почасова организация е извън системата за централизиран прием и се осъществява от детската градина, въз основа на заявление от страна на родителя, с копие от удостоверение за раждане на детето и по следните критерии:
– настоящият адрес на детето е в административния район на детската градина;
– поредността на подаденото заявление.
– деца с по-големи (по-малки) брат/сестра, когато двете деца едновременно ще посещават съответното детско заведение
 Дете със СОП се приема в почасова организация в съответната възрастова група, при условие, че не се надвишава определения максимум съгласно чл.192 от ЗПУО- до три деца в група.
        /5/ Самостоятелната организация включва обучение, възпитание и социализация на детето, извън групата и организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и края на учебното време /15 септември – 31 май на следваща година/.
Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина в началото и в края на учебното време.
Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време не постига очакваните резултати от възпитанието,обучението и социализацията определени за всяка възрастова група по образователни направления от следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна/ при осъществяване на такъв вид организация в ДГ/ или почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.

  Приемът в самостоятелната организация е извън системата за централизиран прием и се осъществява от детската градина, въз основа на заявление от страна на родителя и при спазване на изискванията на чл. 18, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.
          /6/ Работно време:Детската градина работи целогодишно на петдневна работна седмица от 6.00ч. до 19.00ч.

          /7/ Детската градина работи с деца от 7.00ч. до 19.00ч.  

           Чл.17 /1/Учебната година започва на 15.09. и е с продължителност 12 месеца.

          /2/Учебната година включва учебно и неучебно време.Учебното време през учебната година е в периода 15 септември до 31 май на следващата календарна год.

        /3/ В учебното време в целодневната организация се редуват основни и допълнителни форми , а в неучебното време-само допълни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

-условия и време за игра, почивка и следобеден сън;

-условия и време за хранене-сутрешна закуска, обяд и две задължителни подкрепителни закуски;

-дейности по избор на детето;

         /4/Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни.

         /5/ Учебният ден включва основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, както и времето за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.             

           Чл.18 /1/Педагогическото взаимодействие се организира в основни и допълнителни форми.

        /2/ Педагогическата  ситуация е основна форма на педагогическото взаимодействие, която се организира само в учебно време.Продължителността на една педагогическа ситуация  по преценка на учителя е от 15 до 20 минути-за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути –за трета и за четвърта възрастова група

        /3/Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие са дейности, които се организират извън педагогическите ситуации,съобразно потребностите и интересите на децата. В тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота на детето.В неучебно време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

       /4/ Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществят при целодневна , почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

      /5/Самостоятелната организация по ал. 4  се одобрява след решение на експертна комисия към РУО-Пловдив.

      Чл.19./1/При заявено желание на родителите и срещу заплащане, ДГ „В есела“ осигурява условия за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ.

              /2/Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират съобразно действащото законодателство и указанията от Отдел”Образование”-Община Пловдив

             /3/ Видовете допълнителни педагогически  дейности , в които ще се включват децата за съответната учебна година се определят на педагогически съвет.

          Чл.20. Детското заведение предлага, развлечения и забавления извън влизащите в дневния режим, театрални, куклени и циркови представления от външни професионални актьори- веднъж месечно срещу заплащане от родителите и след   взискателен подбор ,така че те да са тематично свързани с образователното съдържание и акцентите в педагогическата работа.

           Чл.21 /1/ В ДГ „Весела“ се осигурява подкрепа за личностното развитие на децата в съответствие  с индивидуалните потребности на всяко дете чрез:

-изграждане на позитивен организационен климат;

-подходяща физическа, психологическа и социална среда  за развиване на способностите и уменията

-етичен кодекс

             /2/ДГ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

            /3/Подкрепата на личностното развитие е обща и допълнителна и се осъществат в ДГ и в центровете за подкрепа на личнотното развитие

            /4/Общата подкрепа за личностно развитие включва:

-екипна работа между учителите

-индивидуална работа с деца, които не владеят български език;

-занимания по интереси;

-грижа за здравето;

-дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

          /5/Допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца:

-със специални образователни потребности;

-в риск;

-с хронични заболявания

-с изявени дарби.

             Чл.22./1/ Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа на личностното развитие в ДГ.

               /2/Екипът за подкрепа на личностното развитие се създава със заповед на директора за определено дете

               /3/ В състава на екипа за подкрепа на личностното развитие задължително се включва психолог и логопед.В екипа може да се включат и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществени прояви на малолетните.

/4/Екипът за подкрепа на личностното развитие работи съвместно с родителите.

             Чл.23 Екипът за подкрепа на личностното развитие в ДГ:

-идентифицира силните страни на детето, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

-извършва оценка на индивидуалните потребности на детето;

-изготвя и реализира план за подкрепа- определя вида и формите на обучение, конкретните дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие и часовете  

-извършва наблюдение и оценказа развитие на всеки конкретен слчай;

-изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщ образование.  

--всички задължения на  екипа са разписани в чл.190 /3/ от ЗПУО

            Чл.24. /1/  Детската градина е длъжна да приема деца със СОП /Чл.192 ал.1 от ЗПУО/

       /2/В група  в детската градина може да се обучават  до 3 деца със специални образователни потребности, като задължително обучението им се подпомага от ресурсен учител, съобразно потребностите на децата./ Чл.192 ал.2 ичл.193 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование/

     /3/Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на децата със СОП, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование./Чл.193 ал.2 от ЗПУО/

    /4/В плана за подкрепа на детето  може да бъде определен и помощник на учителя, като изискванията към него се определят  с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование

 

          Чл.25. /1/ ДГ ”Весела”функционира с шест групи, разпределени по възрастов признак.

                     /2/ Броя на групите и броя на децата се определя от директора, след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.

                    /3/.Други форми на организация на ВОП:

а/ Сливане на групи – допуска се  при:

-намаляване броя на децата под необходимия минимум-12 броя

- случаи на епидемия и карантина;

-планови или аварийни ремонти;

- ваканционните периоди,определени от МОН;

-през периода 02.06.-14.09.на всяка календарна година, като сливането започва с най-големите по възраст деца;

-отсъствие на учител и при невъзможност за назначаване на заместник;

        При сформиране на сборни групи учителите уведомяват родителите в коя група ще бъде детето и кои учители  ще отговарят за него.

  б/ При извършване на планови и аварийни основни ремонти, които не позволяват работа с деца. Със заповед на Кмета на община Пловдив детското заведение се затваря за работа с деца.Те се пренасочват в други детски заведения  с необходимите медицински документи .       

        Чл.26 /1/Всяка учебна година се изработва Списък-Образец №2, който отразява организацията на дейността в ДГ с цел информационно обслужване на МОН, РУО, общинската и районна администрация

                  /2/Списък-образец №2 се изработва и утвърждава  от директора след  съгласуване с Началника на РУО на МОН.

                  /3/Числеността на персонала и всяка промяна в Списък-Образец №2 се утвърждава от директора след съгласуване с Началника на РУО на МОН.