Профил на купувача

Тук можете да разгледате документите, качени във връзка с изискванията за публичност на нашата дейност.


Стратегия 2019


                                            ДГ “ ВЕСЕЛА ”-РАЙОН СЕВЕРЕН

                                                   гр. Пловдив, бул. „Дунав 67

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ  към 31.03.2019 г .

Бюджетът на Детската градина на територията на Район „ Северен” за 2019 г. е определен на база утвърдени формули  със заповед № 19ОА- 361 от 21.02.2019 година и заповед № 19ОА-370 от 22.02.2019 година на Кмета на Община Пловдив .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Весела ” към 31.03.2019 г. възлиза на стойност 550077. 00 лв.и е разпределен по дейности както следва :

 ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТ /ДДД/ :                              444402.00лв.

 ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ  /ДДД/                                                           0,00лв.

 МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:                                                                               105675.00 лв.

     

 I. С бюджета от Делегираните от държавата дейност  /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за подготвителни групи , осигурени са средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи определени съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, текущи ремонти, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Весела” по параграфи от ЕБК към 31.03.2019 г. са както следва :

 

1.Дейност 311-ДГ –Делегирани от държавата дейности:

 

     § 01-01- заплати и възнагр.на персонала нает по трудови   правоотношения      51729,00

Това са изплатени заплати за м.януари и м.февруари Изпълнението на параграфа е в размер на 15 процента,поради тава,че заплатите за месец март са начислени ,но ще бъдат изплатени през месец април 2019 година.  

 

      § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала                                         1733,00

в т.ч.

     § 02-05-  изпл.суми  СБКО                                                                                                     830,00

Изпълнението на параграфа е 11 %.

 

       § 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения                                   0,00           

 

       § 02-09- други плащания и  възнаграждения .В този параграф се отчитат                      903,00                                              болничните от работодател.Изпълнението на параграфа е  30%.   

 

       § 05-00-Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн.15%          11345,00          

 

       § 05-51- осигурит. вноски  от работодател за ДОО                                                          6253,00             

 

       § 05-52- осигур.вноски от работодател  за УчПФ                                                            1402,00    

 

       § 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател                                                   2625,00

 

       § 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател              1065,00

 

§ 10-00-Издръжка,изпълнение на параграфа  15 %                                               1684,00

 

            § 10-11- Храна                                                                                                                  854.00

           

            § 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.                                                     0,00

 

            § 10-20- Разходи за външни услуги                                                                                830,00

                      в т.ч.

                     - квалификация                                                                                                        700,00

                     - транспортни разходи на пътуващи учители                                                       130,00

 

          

 

         ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ  -ДДД                                                                             66491,00

 

 

         

2. ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ –Делегирани от държавата дейности :

 

            Към 31.03.2019 г.не са получени средства в дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са целеви и ще се изразходват за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от  директора проект в това направление .

 

            Към 31.03.2019 г в дейност 311-ДГ -ДДД  общо са усвоени  25 % от предвидените по бюджета     средства за първото тримесечие, като в тези проценти влизат и начислените , но не  изплатени  заплатите и осигуровките на служителите  за м.март , което е в рамките на нормалното.  

   

 

II .  С бюджета от Местните дейности / МД / основно се покриват разходите за издръжка в детската градина .

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ  – МД  за ДГ„Весела „по параграфи от ЕКБ към 31.03.2019 год.са както следва:

 

              Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ- Местни дейности :

 

            § 10-00- Издръжка   изпълнение 25 %                                                                  26207 ,00

                           в това число

            § 10-11- храна  изпълнение 21 %                                                                               11304,00

            

            § 10-13- постелен инвентар и облекло                                                                              0,00

            §  10-14-уч.и научноизсл.разходи и книги за библ.                                                         0,00

 

            § 10-15 –материали  изпълнение     1 %                                                                        97,00

               в т.ч.: -почистващи материали и дезинфектанти                                                        0,00

                          - канцеларски материали                                                                                    0,00

                          - строителни материали                                                                                      0,00

                          -други                                                                                                                  97,00

 

            § 10-16- вода , горива и енергия    изпълнение 52 %                                               12377,00

               в  т. ч :- вода                                                                                                                  543,00

                           -ел .енергия                                                                                                     1870,00

                          - топлофикация                                                                                                9964,00

 

§ 10-20-разходи за външни услуги  изпълнение  18 %                                               2275,00

               в т.ч.:  - пране                                                                                                                 781,00

                           - телефонни разходи и интернет                                                                      421,00                                                                                               

                           - абон.прогр.за заплати Омекс                                                                          528,00

                           -  разходи за поддръжка на софтуер и хардуер                                                 60,00  

                           - СОД                                                                                                                  192,00

                           - абон.счет.програма  Конто                                                                             212,00

                           - транспортни услуги                                                                                          50,00

                           - трудова медицина                                                                                               0,00

                           - отпушване на канализация                                                                                 0,00

                           - други външни услуги                                                                                        31,00

 

            § 10-51-командировки в страната                                                                                   154,00

 

            

                                     

          ОБЩО РАЗХОДИ  МД:                                                                                               26207,00

 

Към  31.03.2019 г. в дейност 311-ДГ -МД са усвоени 35 % от предвидените по бюджета  средства , като в тези проценти са включени и не разплатените фактури за м.март ,поради това направените разходи са малко над предвидените средства за първото тримесечие.

            В ДГ„Весела„ няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи  към 31.03.2019 год.на стойност 11803,86 лева,разпределени както следва:в държавна дейност §10-20-разходи за външни услуги 500 лева,в местна дейност § 1011-храна 8498,00 лева;§ 1016-вода,горива и енергия 2222,00 лева; § 1020-други външни услуги 584,00 лева ,които суми ще бъдат  разплатени през месец април 2019 година..   

 

 

 

 

          Директор ДГ”Весела”:

          Тодорка Пенкова

 

           Изготвил счетоводител :                                                                                           

           Иванка  Попова                                                                                                                

                                            

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко” за учебната 2019г./2020г и 20821 учебна година,, , съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019 , обнародвано в Държавен вестник  брой № 18 от 01.03.2019г   и Постановление №38 от 01.03.2019г. обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г. , за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с постановление №251 на МС от 2016 г (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г.)

1.     Административни данни на детското заведение:

 

-       ДГ“ВЕСЕЛА“ - 1690405

-       Директор: Тодорка Динкова Пенкова

-       Брой деца попадащ в целевата група: 163

-       Адрес, телефон за връзка, e-mail: Пловдив; бул.“ Дунав““№67; 032/ 957060; vesela@dg.plovdiv.bg

-       Срока за набиране на предложенията: от 03.06.19 година  до  09.06.2019 година

 

2.     Допълнителни условия:

 

-       Доставките по схемите „ Училищен плод” и „Училищно мляко” ще се извършват за   2  учебни години, както следва- 2019 / 2020; и 2020-2021г 

-        Максималният брой доставки за  учебна година за едно дете  е   46 (словом: четиридесет и шест) доставки  по схема „ Училищен плод” и    50 (словом : петдесет) доставки по схема  „Училищно мляко“

 

3.     Изисквания към доставчиците, съгласно чл.13“б“ и 13 „в“ от наредба за условията е реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-схема „Училищен плод и схема „Училищно мляко“

Copyright 2019 ДГ Весела. | Website by TRI Soft