Документи

Стратегия за развитието на детска градина „ВЕСЕЛА“, гр. Пловдив за периода 2020-2024 година

 

Годишен комплексен план за учебната 2023-2024 година

Програмна система за учебната 2023-2024 година

Етичен кодекс

Правилник за дейността за учебната 2023-2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на деца за учебната 2023-2024 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2023-2024 година

Вътрешни правила за организация на дейността , благоприятстващи бързата адаптация на децата от първа група за учебната 2023-2024 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата за учебната 2023-2024 година

Пропускателен режим

Работен план на комисията по БДП за учебната 2023-2024 година