Група „Бон-Бон“ – 3-та


Мария Василева – старши учител

Стойка Добрева – учител


Петя Петрова – пом. възпитател