Прием

  График на дейностите за 2024 календарна година


Извадки от Правилника за дейността на ДГ”Весела”

 

Раздел II. Приемане  и отписване на деца-методика, организация

 

          Чл.27/1/Децата постъпват в ДГ не по-рано от учебнта година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

                  /2/ При наличие на свободни места децата може да постъпят в ДГ и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

                 /3/ Постъпването на децата в ДГ се осъществява целогодишно.

           Чл.28.Основни положения:

/1/Приема на деца в детската градина се осъществява чрез централизирано електронно класиране по методика приета с решение №294,взето с протокол №14 от 02.08.2012г., изменена и допълнена с Решение№441, Взето с Протокол №23 от 18.12.2013г. на Общински съвет-Пловдив в сила от 01.04.2014г.

/2/ От  01.01.2017г. влиза в сила  „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив, приета на сесия на Общински съвет –Решение № 338 , взето с протокол № 13 на 28.07.2016г.

Преместване на дете от една група в друга група на детската градина става при наличие на свободни места, заявено от родителя желание и докладна записка от директора до началника на отдел  „Образование” с положителна резолюция.
Чл.29.Начинът за оповестяване на заинтересованите лица  е целогодишно поставена методиката за електронно класиране на деца- на служебния вход на ДГ.На същото место се изнасят и списъците на класираните деца за предстоящата  учебна година в определените от графика срокове.

Чл.30. /1/Отписване: децата от детската градина се отписват :

-при подадено от родителя заявление с изразено желание за отписване на детето;

-при отсъствие за период по-дълъг от два месеца, без уведомяване от родителите;

-при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на ДГ два поредни месеца

/2/ Отписването  на дете от детската градина задължително се отразява в електронната система от директора в рамките на пет работни, като по преценка на директора се обявява свободно място.

/3/ Записано дете, което не е постъпило в детското заведение по неуважителни причини  до един месец от посочената дата /декларирана от родителя/ отпада от списъка на групата и се отразява от директора в системата като отписано.

Чл.31. /1/Медицинските документи за прием в детското заведение са:

-здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар

-еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ

-изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването

-данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 ат 2005г. за имунизациите в РБългария.

-медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от  3 дни преди постъпване .

/2/Медицинските документи, с изключение на мед.бележки се съхраняват от медицинската сестра на детската градина в здравни досиета.

/3/  Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за Република България имунизации.

Чл.32. В детската градина  децата се приемат от 7.00 ч. до 8.30 ч. Вземат се от 16.30ч. до 19 ч.

Чл.33.Приемането и предаването на децата става лично между родителите или други писмено упълномощени от тях лица и учителя.

Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детската градина.

Чл.34.Децата се предават от родителя на учителя и обратно в добър външен вид.

Чл.35. /1/При обективни причини местото на детето в ДГ може да се запази, след подадено от родителите и резюлирано от директора  заявление.За периода 01.06.-14.09. заявление за това не е необходимо.

/2/При отсъствие за определено време през деня, родителите  заявяват на учителката на групата датата и часа, в който детето ще отсъства

Чл.36.По преценка на директора и след обсъждане на педагогически съвет при  приемането на децата се предоставят за попълване от родителите и други документи, с цел съответстващо обгрижване на децата и осигуряване на добра последваща комуникация.

 

                                                        Раздел III   Такси

           

Чл.37. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детската градина родителите или настойниците заплащат такси съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Чл.38  /1/Месечната такса за целодневни групи се формира сумарно от:

Ø  постоянна част,независеща от посещаемостта на децата и

Ø  пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване преференциите по чл.24 от Наредбата и придобива следния вид:

 

 

 

Такса за ползване ДГ Месечна такса за 1 дете
1  Месечни Такси за ползване на целодневни групи в ДГ за деца 3-4г 50лв, формирана сумарно както следва:

-20лв Постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от преференциите по чл.24 от Наредбата;

-30лв Пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта, при запазване преференциите на чл.24 от Наредбата

2  Месечни Такси за ползване на целодневни групи в ДГ за деца 5г. и 6г. 50лв, формирана сумарно както следва:

-20лв Постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от преференциите по чл.24 от Наредбата;

-30лв Пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта, при запазване преференциите на чл 24 от Наредбата

 

 

/2/   За ползване на детски градини ,без право на храна и следобеден сън за времето  от 09.00ч. до 12.00ч. и от 16.00ч. до 19.00ч., от деца на възраст от 3-4 години ,се заплаща такса за отглеждане и възпитание в размер на 1.30 лв. на час , в деня на ползване на услугата без запазване на преференциите.

Чл.39./1/ Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса се намалява по реда и при наличието на условията посочени в чл.45- /6/  /7/и /8/

/2/Съгласно чл.23а  от Наредбата не се заплаща такса / постоянна част и променлива част/ за:

а) деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и над 71 % от работоспособността си;

б) деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в  изпълнение на служебния си дълг;

в) децата с  хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно решени на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово   детско заведение;

г) третото и следващите деца на многодетни родители, когато са

отглеждани в едно семейство.В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, се приема за „дете”.

д) деца,                   които е предприета мярка за закрила по чл.4,ал.1 т.5 и т.6 от  Закона за закрила на детето-предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специализирана институция.

/3/Съгласно чл.23б /1/не се заплаща постоянна част от таксата в случай, че в детското заведение се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 дни в рамките на един месец

/4/Съгласно чл.23б /2/ не се заплаща постоянна и променлива част от таксата, в случай, че детето за целия календарен месец юли и/или август.

няма да посещава ДГ.За ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора в срок от 5 работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.

/5/ Не се заплаща пропорционална част на таксата  за времето, през което детето не е посещавало детска градина.

/6/ Такса, сформирана сумарно от постоянната част и 50% от пропорционалната част на дължимата месечна такса се заплаща за:

а) деца на родители, един или двамата от които са студенти в редовна  форма на обучение, докторант/и или специализанти;

б) деца с един родител-дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка-осиновителка или дете със самотен баща-осиновител;

в/ деца, настанени в приемни семейства;

г/ деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и дете“

/7/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни        детски заведения се заплаща следната такса:

а)за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса ;

б)за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна  такса ;

/8/ Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или        различни детски заведения се заплаща следната такса:

а) за първото дете –такса, формирана сумарно от постоянната част и  50% от размера на пропорционалната част;

б) за второто – такса, формирана сумарно от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част;

в) за третото и следващи деца на многодетни родители, отглеждани в едно семейство – не се заплаща.В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи за да се издържа само, следва да се приеме за „дете”.

/9//По отношение на дете,за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечна такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.

Чл.40 .Сведение за броя на присъствените дни и форма за отчитане отсъствията на децата за месеца се дава от учителя на групата до първо число на следващия месец. Верността на сведението се удостоверява с подписа му в таксовата книга.

Чл.41./1/Таксите по този раздел се начисляват и събират  от ЗАС  не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат и се внасят в бюджетната сметка на Община Пловдив до 10-то число.

/2/ Месечните такси се заплащат и по банков път при спазване на следните условия:

Ø  До 5-то число от текущия месец на информационните табла по групи се поставя информация за дължимите такси за преходния месец;

Ø  Родителите, желаещи да заплатят такса по банков път декларират това писмено, след което домакина им предоставя банковата сметка на детското заведение.

Ø  Родителите , желаещите да заплатят такса по банков път, следва да направят това до 10-то число, тъй като дължимите такси са в посочения размер до тази дата;

Ø  След 10-то число на тези суми се начислява лихва, за която родителите трябва да се информират към деня на плащане. В противен случай неплатената лихва остава недобор и  се заплаща през следващия месец в актуализиран размер, за който отново се инф. От ЗАС;

/3/ Постоянната част на таксата , когато детето сменя детско заведение в рамките на текущия месец  се заплаща в детското заведение, в което детето е постъпило първоначално.

Чл.42./ Таксата, която заплащат децата от групите за предучилищна подготовка на 5 и 6-годишни деца, не включва разходите за подготовка на децата за училище. За посещенията на децата си в трета и четвърта групи родителите или настойниците заплащат такси по реда на Закона за местните данъци и такси и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Пловдив.

Чл.43. При заплащане на таксата след 10-то число се начисляват лихви съгласно  лихвен процент  за деня на БНБ

Чл.44 /1/.Родителите, които ползват преференции подават декларация до директора придружена с необходимите документи, удостоверяващи принадлежността им към категорията лица, имащи право на  тази преференция  в началото на всяка учебна година и при промяна на обстоятелствата.

/2/   Преференциите започват да се ползват от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.