Група „Бухалче” – 2-ра A


Стеляна Енчева – учител

Златка Събкова – учител

Ренета Чаръкчиева – пом. възпитател


Открит урок