Участие в проекти

2019г.-2021г. ДГ “Весела“ участва по  проект BG05M20P001-2.010-0001 “ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Дейност 1.